آرامش

آرامش در جدال نیست؛
تجربه ی حضور خداست ...
 لحظه هایتان پر از آرامش


شاد باشیدقلب

/ 4 نظر / 23 بازدید
khodai

سلام... همانا بایاد خدا دلها ارام میشوند....منم براتون ارزوی شادی و سلامتی دارم[گل][گل][گل]

raha

آنقــدر خــوب بــــاش، کـه بزرگتــرین تنبیـهت بـرای دیگــران، گرفتـن خـودت از آنها باشـد...!!!

امیر

__$$$ __$$$$__________________$ __$$$$$________________ $$ __$$$$$$$______________ $$$ __$$((▂))$$$____________$$$$ __$$$$$$$$$$_________$$((▂))$ __$$$'¤'¤'$$$$$______$$$$$$$$$ __$$$¤'¤'¤'¤$$$$___$$$$'¤'¤'¤$$$ __$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$__$$$¤'¤'¤'¤$$$ __$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$$'¤'¤'¤'¤'$$ ___$$$$'¤'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'¤'$$$ _____$$$$'¤'¤'¤'¤$$$ $$'¤'¤'$$$ __$$$$$_$$$'¤'¤'¤'¤$ $$'¤'¤$$ _$$((▂))$$$$$_$$$$$$$$$$$_O_O $$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$_ _ $ $ $$$'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤'¤$$$$_$$___$ $ $$$$'¤'¤'¤

تینا

[گل]